Seminar Information (2019 result)

eCommerce Fair Tokyo 2019(Keynote / Special session)

Toys"R"Us Japan 
Mr. Shinsuke Nishihara

DAITO 
Mr. Takahito Yamada

Google
Mr. Takeaki Kanaya

CFD Sales
Ms. Kana Hirao 

Dai
Mr. Satoshi Ukai

Kitanotatsujin Corporation
Mr. Katsuhisa Kinoshita

Dinos Cecile
Mr. Moriu Ishikawa

BAYCREW'S
Mr. Toshinori Kato

Mediplus International
Mr. Takashi Suzuki

Roland Berger
Mr. Masashi Onozuka

PARCO DIGITAL MARKETING
Mr. Ryo Karakasa

Rakuten
Mr. Shunsuke Konno

nectoras
Mr. Kaoru Nakashima

DoCLASSE
Mr. Naoya Fujiwara

Benesse Corporation
Mr. Kotaro Shimizu
Mr. Kazuki Sakai

C Channel
Mr. Akira Morikawa

Tokai University
Mr. Hidenobu Kosaki

Tokyo Otaku Mode
Mr. Hirokazu Sakairi

Daiwa Logitech
Mr. Junichi Akiba

JPCERT Coordination Center
Mr. Hayato Sasaki

Aperza
Mr. Makoto Ishihara